صفحه اصلی Iتماس با ماIنقشه سایتIEnglish C.VIرزومه راه اندازی پرتال شرکت مهندسین مشاور پارس آرین آب
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
نام :   
ایمیل :   
صنعتی

 

رديف

نام پروژه

موضوع پروژه

نام کارفرما

1

مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب واستحصال پساب شهرک صنعتی مورچه خورت

خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب و استحصال پساب شهرک صنعتی مورچه خورت

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان اصفهان

2

سيستم استفاده مجدد از پساب تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوشهر2

نظارت عاليه و کارگاهی اجرای طرح سيستم استفاده مجدد از پساب تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوشهر2

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان بوشهر

3

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي آق­قلا

نظارت طرح سيستم استفاده مجدد (تصفيه پيشرفته) و استحصال آب صنعتي از پساب تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي آق­قلا

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان گلستان

4

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي سمنان

خدمات مرحله سوم (نظارت عاليه) طرح سيستم استفاده مجدد (تصفيه پيشرفته) و استحصال آب صنعتي از پساب تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي سمنان

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان سمنان

5

تصفيه­خانه شهرک صنعتي شکوهيه

نظارت کارگاهي ساخت، نصب و راه­اندازي طرح مدول دوم تصفيه­خانه و استحصال آب صنعتي از پساب تصفيه­خانه شهرک صنعتي شکوهيه

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان قم

6

تصفيه خانه فاضلاب

ناحيه صنعتي سروش بادران

نظارت عاليه و کارگاهي اجراي شبکه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي سروش بادران

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان اصفهان

7

تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتی

صنايع غذايي بهار

نظارت عاليه و مقيم بر عمليات اجرايي تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتی صنايع غذايي بهار

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان همدان

8

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي بهبهان

خدمات نظارت عالي و کارگاهي تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي بهبهان

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان خوزستان

9

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتی ويان

نظارت عالی و مقيم بر عمليات اجرايي تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتی ويان (باقی­مانده بخش چرمسازی­ها)­

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان همدان

10

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي علويجه

نظارت عالي و کارگاهي بر اجراي تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي علويجه

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان اصفهان

11

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي جي

نظارت عالي و کارگاهي بر اجراي تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي جي

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان اصفهان 

12

خط انتقال آب شهرک صنعتي نجف­آباد2

نظارت عاليه و کارگاهي بر اجراي خط انتقال آب شهرک صنعتي نجف­آباد2

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان اصفهان

13

خط انتقال آب و مخزن 2000 مترمکعبي شهرک صنعتي علويجه

نظارت عاليه و کارگاهي بر اجراي خط انتقال آب و مخزن 2000 مترمکعبي شهرک صنعتي علويجه

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان اصفهان

14

تصفيه­خانه فاضلاب و ايستگاه­هاي پمپاژ

و خط انتقال شهرک بزرگ شيراز

نظارت عاليه و مقيم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک بزرگ شيراز فاز2 و ايستگاه­هاي پمپاژ و خط انتقال فاز 2و3

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان فارس

15

تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي ملاير 1

نظارت عاليه و مقيم بر عمليات اجرايي تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي ملاير 1

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان همدان

16

تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي داراب

نظارت عالي و مقيم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي داراب

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان فارس

17

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي سروستان

نظارت عالي و مقيم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي سروستان

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان فارس

18

ايستگاه پمپاژ و خط انتقال تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي شهرکرد وروجن

نظارت عالی براجرای طرح ايستگاه پمپاژ و خط انتقال تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي شهرکرد و بروجن

شرکت شهرک­هاي صنعتي

استان چهارمحال و بختياري

19

تصفيه­خانه و شبکه جمع­آوری فاضلاب شهرک صنعتي مورچه­خورت

نظارت عالي و مقيم طرح تصفيه­خانه و نظارت مقيم بر اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتي مورچه­خورت

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان اصفهان

20

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي بروجرد

نظارت عاليه و مقيم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي بروجرد

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان لرستان

21

شبکه جمع­آوري فاضلاب و تصفيه­خانه شهرک صنعتي شماره 1 رفسنجان

انجام خدمات مهندسی مرحله سوم عمليات اجرايي شبکه جمع­آوري فاضلاب و تصفيه­خانه شهرک صنعتي شماره 1 رفسنجان

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان کرمان

22

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي سه‌راهي مبارکه

نظارت عالی و مقيم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي سه راهي مبارکه

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان اصفهان

23

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي ويان

نظارت عاليه و مقيم بر عمليات اجرايي تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي ويان

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان همدان

24

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي بوشهر2 و برازجان

نظارت عاليه کارگاهی و نظارت مقيم اجرای طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي بوشهر2 و برازجان

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان بوشهر

25

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي اميرکبير کاشان

نظارت عاليه کارگاهی و نظارت مقيم اجرای طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي اميرکبير کاشان

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان اصفهان

26

تصفيه­خانه فاضلاب

 شهرک صنعتي بروجن

قرارداد و شرح خدمات مهندسی نظارت عاليه و نظارت مقيم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي بروجن

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان چهارمحال و بختياري

27

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي شهرکرد

قرارداد و شرح خدمات مهندسی نظارت عاليه و نظارت مقيم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي شهرکرد

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان چهارمحال و بختياري

28

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي ايوانکي

نظارت عالی و مقيم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي ايوانکي

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان سمنان

29

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي شيراز

نظارت عالی و مقيم براجرای تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي شيراز

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان فارس

30

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي آب باريک

نظارت بر پروژه تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي آب باريک

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان فارس

31

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي بوعلي همدان

نظارت عالی بر پروژه تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي بوعلي همدان

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان همدان

32

تصفيه خانه فاضلاب مهدي­شهر

نظارت طراحی-ساخت تصفيه خانه فاضلاب مهدي­شهر   EPC

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

33

ایستگاه پمپاژ شهر سمنان

خدمات نظارت کارگاهی و عالیه طرح اصلاح و بازسازی ایستگاه پمپاژ شهر سمنان

شرکت آب و فاضلاب

استان سمنان

34

شبکه جمع­آوری، خط انتقال،

ايستگاه پمپاژ و تصفيه­خانه شماره 1و2 فاضلاب شهر شهميرزاد

نظارت عاليه و کارگاهی اجرای شبکه جمع­آوری، خط انتقال، ايستگاه پمپاژ و تصفيه­خانه شماره 1و2 فاضلاب شهر شهميرزاد

شرکت آب و فاضلاب

استان سمنان

35

ايستگاه پمپاژ،شبکه جمع آوری و تصفيه خانه فاضلاب ديوانيه

نظارت عاليه و کارگاهی ايستگاه پمپاژ،شبکه جمع آوری و تصفيه خانه فاضلاب ديوانيه

شرکت نصرالرافدين

 

صفحه اصلی Iتماس با ماIنقشه سایتIEnglish C.V
بازديدکنندگان اين صفحه: 2590 | بازديدکنندگان امروز: 22 | کل بازديدکنندگان: 178125 | بازديدکنندگان آنلاین: 10 | زمان بارگزاري صفحه: 0/0938 ثانيه