صفحه اصلی Iتماس با ماIنقشه سایتIEnglish C.VIرزومه راه اندازی پرتال شرکت مهندسین مشاور پارس آرین آب
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
نام :   
ایمیل :   
صنعتی

 

رديف

نام پروژه

موضوع پروژه

نام کارفرما

1

استفاده از پساب تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شيراز

مطالعات مرحله اول و دوم استفاده مجدد و استحصال آب صنعتی از پساب تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شيراز

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان فارس

2

ارتقاء تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتی سمنان

مطالعات مرحله اول و دوم طرح ارتقاء تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتی سمنان

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان سمنان

3

مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي اميرکبير کاشان

مطالعات مرحله اول و دوم مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي اميرکبير کاشان

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان اصفهان

4

استحصال آب صنعتی شهرک صنعتی فرامان

مطالعات مرحله دوم استحصال آب صنعتی شهرک صنعتی فرامان

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان کرمانشاه

5

تصفيه خانه فاضلاب

شهرک صنعتی جی

طراحی خطوط انتقال فاضلاب و پساب و بازنگری طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی جی

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان اصفهان

6

تصفيه خانه فاضلاب

ناحيه صنعتی کمشچه

طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتی کمشچه

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان اصفهان

7

تصفيه­خانه فاز توسعه

شهرک صنعتی شمس­آباد

مطالعات فاز اول و دوم تصفيه­خانه فاز توسعه شهرک صنعتی شمس­آباد

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان تهران

8

مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب

شهرک صنعتی مورچه خورت

مطالعات مرحله اول و دوم، مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مورچه خورت

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان اصفهان

9

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتی دهق

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتی دهق

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان اصفهان

10

تصفيه­خانه فاضلاب شهرک

صنعتی بزرگ اصفهان

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان اصفهان

11

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک­ صنعتي شکوهيه

مطالعات مرحله اول و دوم مدول دوم تصفيه­خانه فاضلاب شهرک­ صنعتي شکوهيه

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان قم

12

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک­ صنعتي سلفچگان

مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه­خانه فاضلاب شهرک­ صنعتي سلفچگان

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان قم

13

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک­ صنعتي خرم­بيد

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک­ صنعتي خرم­بيد

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان فارس

14

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک­ صنعتي ارسنجان

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک­ صنعتي ارسنجان

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان فارس

15

طراحي تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي صنايع غذايي بهار

انجام مطالعات مراحل اول و دوم طراحي تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي صنايع غذايي بهار

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان همدان

16

تصفيه خانه فاضلاب شهرک­هاي صنعتي خوارزمي، پرند، فيروزکوه

مطالعات مرحله اول، دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک­هاي صنعتي خوارزمي، پرند، فيروزکوه

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان تهران

17

استفاده مجددازپساب تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مبارکه

مطالعات مرحله اول ودوم استفاده مجددازپساب تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مبارکه

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

18

تصفيه خانه فاضلاب

شهرک صنعتي تفت

طراحي تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي تفت و طراحي سيستم برگشت پساب

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان يزد

19

تصفيه خانه فاضلاب شهرک

صنعتی مورچه خورت

مطالعات مرحله اول و دوم استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مورچه خورت

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان اصفهان

20

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتی بوشهر2

مطالعات مرحله اول و دوم سيستم استفاده مجدد از پساب تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوشهر2

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان بوشهر

21

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي آق­قلا

مطالعات مرحله اول و دوم سيستم استفاده مجدد و استحصال آب پساب

تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي آق­قلا

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان گلستان

 

22

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک­ صنعتي سمنان

مطالعات مرحله اول و دوم سيستم استفاده مجدد (تصفيه پيشرفته) واستحصال آب صنعتي از پساب تصفيه­خانه فاضلاب شهرک­ صنعتي سمنان

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان سمنان

23

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک­ صنعتي ايوانکي

مطالعات مرحله اول و دوم سيستم استفاده مجدد (تصفيه پيشرفته) و استحصال آب صنعتي از پساب تصفيه­خانه فاضلاب شهرک­ صنعتي ايوانکي

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان سمنان

24

تصفيه­خانه شهرک صنعتي شکوهيه

مطالعات مرحله اول و دوم سيستم استفاده مجدد از پساب تصفيه­خانه شهرک صنعتي شکوهيه

شرکت شهرک­هاي

صنعتي استان قم

25

تصفيه خانه فاضلاب

شهرک صنعتي سروستان

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي سروستان

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان فارس

26

تصفيه­خانه فاضلاب شهرک

صنعتي بزرگ شيراز فاز 2

مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي بزرگ شيراز فاز 2

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان فارس

27

تصفيه خانه فاضلاب

ناحيه صنعتي سروش بادران

مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه وتصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي سروش بادران

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان اصفهان

28

تصفيه­خانه شهرک­های صنعتي

ليا ، حيدريه ، کاسپين

طراحی تصفيه­خانه شهرک­های صنعتي ليا، حيدريه و کاسپين

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان قزوين

29

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي بروجرد

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي بروجرد

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان لرستان

30

تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي مورچه­خورت

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي مورچه­خورت

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان اصفهان

31

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي بوشهر2

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي بوشهر 2

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان بوشهر

32

ارتقاء و مدول توسعه ای

شهرک صنعتی چرمشهر

مطالعات طرح ارتقاء و مدول توسعه ای شهرک صنعتی چرمشهر

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان خراسان رضوی

33

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي بروجن

بازنگري مطالعات مرحله اول و دوم طرح نظارت تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي بروجن

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان چهارمحال و بختياري

34

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي رفسنجان

مطالعات مرحله اول، دوم تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي رفسنجان

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان کرمان

35

تصفيه­خانه و خط انتقال فاضلاب شهرک صنعتی اميرکبير کاشان

نقشه­برداري محل تصفيه­خانه و خط انتقال فاضلاب شهرک صنعتی اميرکبير کاشان

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان اصفهان

36

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي ايوانکي سمنان

مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي ايوانکي

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان سمنان

37

تصفيه خانه فاضلاب

شهرک­ صنعتي نصير آباد

مطالعات مرحله اول و دوم و سوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک­ صنعتي نصيرآباد

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان تهران

38

تصفيه­خانه و خط انتقال فاضلاب شهرک صنعتی اميرکبير کاشان

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتی اميرکبير کاشان و خط انتقال فاضلاب

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان اصفهان

39

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي شهرکرد

طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي شهرکرد

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان چهارمحال و بختياري

40

تصفيه­خانه فاضلاب

ايبک آباد (اراک)

 

مطالعات مرحله اول و دوم و سوم طرح تصفيه­خانه فاضلاب ايبک­آباد

 

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان مرکزي

 

41

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي بروجن

مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت عاليه و کارگاهی مرحله سوم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي بروجن

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان چهارمحال و بختياري

42

تصفيه­خانه فاضلاب

شهرک صنعتي ويان

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي ويان

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان همدان

43

تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي بزرگ شيراز

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه­خانه فاضلاب شهرک صنعتي بزرگ شيراز

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان فارس

 

صفحه اصلی Iتماس با ماIنقشه سایتIEnglish C.V
بازديدکنندگان اين صفحه: 2574 | بازديدکنندگان امروز: 48 | کل بازديدکنندگان: 178151 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/1568 ثانيه