صفحه اصلی Iتماس با ماIنقشه سایتIEnglish C.VIرزومه راه اندازی پرتال شرکت مهندسین مشاور پارس آرین آب
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
نام :   
ایمیل :   
سوابق و تجربیات شرکت

نظارت طرح تصفيه خانه شهرک صنعتی بوعلی همدان
نظارت طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آب باريک
مطالعات طرح تصفيه و دفع فاضلاب شهر خمام
مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شيراز
مطالعات طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ويان
مطالعات مرحله اول و دوم فاضلاب شهرک صنعتی بروجن
مطالعات مرحله اول و دوم و سوم تصفيه خانه فاضلاب ايبک آباد ( اراک )
مطالعات مرحله دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شهرکرد
مطالعات مرحله اول و دوم اميرکبير کاشان
مطالعات طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نصيرآباد ( تهران )
مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ايوانکی
نظارت طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شيراز
نقشه برداری اميرکبير کاشان
مطالعات مرحله اول و دوم فاضلاب شهرک صنعتی خيرآباد
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی رفسنجان
مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی رفسنجان
نظارت طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شهرکرد
نظارت طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بروجن
نظارت طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ايوانکی
بازنگری طرح نظارت تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بروجن
طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوشهر 2
طرح تله متری سوران
طرح تصفيه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی مورچه خورت
نظارت طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اميرکبير کاشان
مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بروجرد
مطالعات ايستگاه پمپاژ و کلکتور فاضلاب شهرک های صنعتی شهرکرد و بروجن
نظارت بر اجرای طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوشهر 2
مطالعات مرحله اول طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ليا، حيدريه و کاسپين
نظارت طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ويان
نظارت طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
مطالعات مرحله اول و دوم طرح خط انتقال آب شهرک صنعتی نجف آباد 2
نظارت طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی رفسنجان
خدمات مهندسی طرح ارتقا ظرفيت تصفيه خانه فاضلاب مهديشهر
نظارت طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بروجرد
مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتی سروش بادران
مطالعات مرحله اول تحليل شبکه آب بسطام
مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک بزرگ شيراز فاز 2
مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سروستان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح پرند،فيروزکوه و خوارزمی
نظارت عاليه و کارگاهی تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مورچه خورت
مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آبرسانی شهرک صنعتی علويجه
مطالعات اول و دوم طراحی تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی صنايع غذايي بهار
نظارت عالی ايستگاه پمپاژ و کلکتور فاضلاب شهرک های صنعتی شهرکرد و بروجن
طرح تصفيه خانه 500 مترمکعبی جمع آوری فاضلاب انسانی
خدمات طراحی- ساخت تصفيه خانه فاضلاب مهدی شهر به روش EPC
مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت عاليه دوره بهره برداری طرح تصفيه خانه فاضلاب شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
مطالعات مروری بر مرحله اول و انجام مرحله دوم طرح فاضلاب شهر شهميرزاد
مطالعات استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شکوهيه
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب توسعه شهرک های صنعتی شماره 2اهواز و خرمشهر
مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ارسنجان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خرم بـيد
مطالعات مرحله اول و دوم سيستم استفاده مجدد (تصفيه پيشرفته) و استحصال آب صنعتی از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ايوانکی
مطالعات مرحله اول و دوم سيستم استفاده مجدد (تصفيه پيشرفته) و استحصال آب صنعتی از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سمنان
نظارت طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ويان
مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سلفچگان
مطالعات مرحله اول و دوم مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شکوهيه
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفيه خانه فاضلاب شهرهای جنوب شرق اصفهان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع آوری و تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی منتظريه
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع آوری و تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی راوند کاشان
مطالعات مرحله اول و دوم سيستم استفاده مجدد و استحصال آب پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آق قلا
نظارت عالی و مقيم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سروستان
نظارت عالی و مقيم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی داراب
نظارت عالی و مقيم بر عمليات اجرايی تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ملاير1
بررسی فرآيندی (فاز1و بخشی از فاز2) طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر کربلا به ظرفيت m3/day 100000
نظارت عالی و مقيم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شيراز فاز2 و ايستگاه های پمپاژ و خط انتقال فاز 2و3
نظارت بر اجرای پروژه های تصفيه خانه مدول دوم و استحصال آب صنعتی از پساب تصفيه خانه فاضلاب شکوهيه
نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای خط انتقال آب و مخزن 2000 مترمکعبی شهرک صنعتی علويجه
نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی نجف آباد2
نظارت عالی و مقيم بر عمليات اجرايی تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی جـی
نظارت عالی و مقيم بر عمليات اجرايی تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی علويجه
نظارت عالی و مقيم بر عمليات اجرايی تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ويان
نظارت عالی و کارگاهی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بهبهانانجام عملیات مرحله سوم(نظارت عالیه)طرح سیستم استفاده مجدد(تصفیه پیشرفته)و استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سمنان
نظارت طرح سیستم استفاده مجدد و استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آق قلامطالعات طرح اول و دوم سیستم استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوشهر2نظارت عالیه و مقدم بر عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی صنایع غذایی بهارطراحی و مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ اصفهان
طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی دهقطراحی و مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی دهق
طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ اصفهان
بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب و بررسی و مطالعه امکان استفاده از پکیج و روشهای نوین تصفیه فاضلاب در روستای مورکان و رحمت آبادنظارت عالیه و کارگاهی اجرای شبکه جمع آوری،خط انتقال،ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه شماره 1و2 فاضلاب شهر شهمیرزاد
اجرای عملیات طرح مخزن بی هوازی روشن شهر

مطالعات طرح ارتقاء و مدول توسعه ای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر

مطالعات مرحله اول ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر

مطالعات مرحله اول و دوم مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مورچه خورت
مطالعات مرحله اول و دوم استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مورچه خورت

مطالعات مرحله اول ارتقاء تصفیه خانه آب شهر شاهرود

مطالعات فاز اول و دوم تصفیه خانه فاز توسعه شهرک صنعتی شمس آباد

صفحه اصلی Iتماس با ماIنقشه سایتIEnglish C.V
بازديدکنندگان اين صفحه: 6832 | بازديدکنندگان امروز: 9 | کل بازديدکنندگان: 178112 | بازديدکنندگان آنلاین: 5 | زمان بارگزاري صفحه: 0/1094 ثانيه